Name of the Trainee Father Name Year of the Trainee Admission Year Roll No. Trade Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
MOHAMMED ASHIK V T ABDUL HAMEED V 2019 100 93 96
AFSAL JIBIRI ARIMBATHODI SAIDALIKUTTY 2019 100 93 92
AFSAL A P SULAIMAN A P 2019 100 98 99
MOHAMED SHIBILI N SHUKOOR N 2019 100 98 99
MUHAMMED RUFAID P MUJEEB RAHMAN P 2019 83 93 96
RAHIL MOHAMED RAFEEQ MOHAMMED RAFEEK 2019 83 86 92
JAMSHEEDALI T MUHAMMED KUTTY T 2019 83 89 92
NAVAF V SIRAJ V 2019 33 86 92
NAVANEETH I T SATHEESAN IT 2019 66 84 89
MUHAMMED ANSIL M KUTTI HASSAN 2019 100 96 94
MUHAMMED MUSAMMIL K C ABU K C 2019 83 80 90
MUHAMMED ASHIM A K KUNHIMUHAMMED A K 2019 83 82 80
MUHAMMED MUSTHAFA V P RAFEEQ V P 2019 100 93 94
SHAMSUDHEEN K P MUHAMMED K P 2019 100 96 98
MOHAMMED MURAD K ISMAIL A 2019 83 82 74
FUAD K ABDUL RAZAK 2019 100 96 92
MUSHFEEQUE PULLAT MUSTHAFA PULLAT 2019 100 82 80
MUHAMMED ASHIF K ASHARAF 2019 100 100 98
MOHAMED AFLAH C T ABDUL RAHIMAN C T 2019 100 100 96
AJMAL FARSHAD P T KUNHAMED 2019 100 100 100
MOHAMMED AMEEN A ALI 2019 100 96 94
MOHAMMED FASEEL S M HUSSAIN P K 2019 92 98 99
MOHAMMED AFSAL U K POOKUNHI 2019 92 98 99
SABIL MALOOF P ABDUL KAREEM P 2019 92 98 99
AJMAL SHANEED C P ABDU RAHIMAN 2019 100 96 98
HAMID SINAN C ABDUL SALAM C 2019 83 89 88
SAHAD C MOHAMMED HANEEFA 2019 100 96 92
JITHIN T VIJAYAN 2019 100 96 96
MOHAMMED IRSHAD P SAINUDHEEN POOLAKKOT 2019 100 89 88
ANAGH K PRAVEEN K 2019 100 100 98
RAM MANOHAR K P RAJAGOPALAN K P 2019 100 96 96
AKSHAY C KRISHNAN C 2019 100 100 100
MUHAMMED ANISHAKKAR YOOSAF K T 2019 100 100 100
SIJIL K P VELAYUDHAN K P 2019 100 100 98
BINOY P C RAGHAVAN PC 2019 100 93 92
PRANAV K M BALAKRISHNAN K M 2019 100 100 100
HARI KRISHNAN K V KRISHNAKUMAR A K 2019 100 93 92
JUNAID K MUHAMMED K 2019 83 93 96